สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 3,611 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงานและรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
- โรงพยาบาลทุ่งช้าง จำนวน 2 อัตรา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

1.2 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)
ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
- โรงพยาบาลบ่อเกลือ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

1.3 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
- โรงพยาบาลท่าวังผา จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูฟ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี่ใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน

1.4 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- โรงพยาบาลนาหมื่น จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน

1.5 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- โรงพยาบาลนาหมื่น จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,300-10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ(บัญชี) บริหารธุรกิจ(บัญชี)

1.6 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,300-10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี

1.7 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
- โรงพยาบาลนาหมื่น จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

1.8 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

1.9 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์ชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.10 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
- โรงพยาบาลสองแคว จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.11 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
- โรงพยาบาลบ่อเกลือ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1.12 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
- โรงพยาบาลเวียงสา จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.13 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- โรงพยาบาลบ้านหลวง จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลแม่จริม จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
3. ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

1.14 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
- โรงพยาบาลแม่จริม จำนวน 2 อัตรา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่ง และตำแหน่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สมัครที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร