การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 1,319 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน สังกัดสำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน

ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 336.00 บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.3 ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สต.43 หรือแบบ สด.8 ก่อนวันเปิดรับสมัคร
1.4 มีคุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
1.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
1.6 มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1.7 สามารถทำงานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
1.8 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
1.9 ไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ที่มีเลขประจำตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกจากฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยงานตามข้อบังคับการ รถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1) โดยน้ำหนังสืออนุญาตมายื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
1.10 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
1.13 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรืออาญาที่หนักกว่า จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดย , ประมาท หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1.14 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ ร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นปกติ
1.15 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการทางการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
1.16 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
1.17 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ได้ที่สำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด อาคารฝ่ายการอาณัติสัญญาณและ โทรคมนาคม ขั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2220 4615

ประกาศรับสมัคร