เทศบาลตำบลบ่อตรุ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/06/2021 อ่าน: 1,628 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามเทศบาลตำบลบ่อตรุ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อตรุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อตรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนา ชุมชนการบริหารการปกครองรัฐประศาสนศาสตร์พัฒนาสังคมสหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยาหรือ ในสาขาวิชาหรือทางที่ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนา ชุมชนการบริหารการปกครองรัฐประศาสนศาสตร์พัฒนาสังคมสหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยาหรือ ในสาขาวิชาหรือทางที่ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา
อัตราค่าตอบแทน 11,400 - 13,285 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
อัตราค่าตอบแทน 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกลที่กำหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

4. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
อัตราค่าตอบแทน 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
2. มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานดับเพลิงไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว มาแสดงในวันที่สมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
อัตราค่าตอบแทน 10,000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ที่จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อตรุ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระหว่าง วันที่ 17-25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร