โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 1,609 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. พนักงานบริการ (สระว่ายน้ำและศูนย์กีฬา) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปสำหรับตำแหน่ง พนักงานสระว่ายน้ำและศูนย์กีฬา
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- เพศหญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- มีสัญชาติไทย
- มีความสามารถทำความสะอาดพื้นที่อาคารสระว่ายน้ำ และศูนย์กีฬา ห้องทำงานต่างๆ ห้องน้ำและห้องส้วม
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 20.00 น.)
- สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อ วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง)
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญาเว้น แต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น ที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
- เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
- เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2. พนักงานบริการ (งานช่างซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปสำหรับตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานช่างซ่อมบำรุง)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย
- มีความรู้ความสามารถในงานช่างซ่อมบำรุง
- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานช่างต่างๆได้ (งานเชื่อม/งานก่อสร้าง/งานไม้ฯลฯ)
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง)
 - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญาเว้น แต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 - ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
- เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
- เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

ประกาศรับสมัคร