โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 04/05/2021 อ่าน: 1,136 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 4-11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) จ้างเหมาบริการรายเดือน

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/คน/เดือน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ครองเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร ทางการศึกษา
2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความคิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ
2.14 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีใบอนุญาต ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด
2.15 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในวิชาเอกที่รับสมัคร
2.16 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
2.17 ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 4-11 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร