โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 2,633 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (คนครัว)

ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (คนครัว ) ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน อัตรา 9,000 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหา ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น มีความรับผิดชอบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารพิมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร