กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 11,090 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 อัตรา
กองแผนงานและวิชาการ จำนวน 3 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขศึกษา

ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
สถาบันชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 ชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีหรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ศูนย์รวมบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท

ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาโท) สังกัด สถาบันชีววัตถุ เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” และกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

ประกาศรับสมัคร