โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขยายเวลาการรับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/05/2021 อ่าน: 4,119 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขยายเวลาการรับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)
1. ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผู้สอนวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามสาขาวิชาเอกหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่จากคุรุสภา
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรี วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 519 ถนนมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 ตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร.0-2236-5758 ต่อ 132 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร