โรงเรียนวัดคุยขวาง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 02/05/2021 อ่าน: 1,193 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนวัดคุยขวาง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดคุยขวาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดคุยขวาง ประจำปีการศึกษา 2564

ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่ก.พ. กค. หรือ กท.รับรอง
2.5 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.6 มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรค การเมือง
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงาน อื่นของรัฐ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวัดคุยขวาง ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-7495528

ประกาศรับสมัคร