สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 02/05/2021 อ่าน: 5,237 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 ตำแหน่งที่รับสมัคร: จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
2) มีสัญชาติไทย
3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
4) มีความสามารถพื้นฐานด้านการเขียนข่าวสาร บทความ
5) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี
6) สามารถใช้ภาษาในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ถูกต้องตามอักขระและตรง ตามวัตถุประสงค์แต่ละบริบท
7) มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในงาน มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดีและจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง 8) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ทุกประเภท
9 ) มีความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลหรือบทความบนสื่อประเภทต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
10) มีทักษะด้านการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ และมีทักษะการใช้โปรแกรม (Photo shop หรือ Ilustrator) หรือด้าน Multimedia (Premier Pro) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11 ) สามารถทำงานให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เต็มเวลา และสามารถ ทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาทำการได้
12) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ไม่ใช้ยาเสพติดทุกประเภท)
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องแนบข้อมูลประวัติการทำงาน (Portfolio) มาพร้อมกับใบสมัครงาน

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ในกรณี ส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. (ไม่นับตามวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)
อนึ่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 053-328496 ถึง 8 ต่อ 1115

ประกาศรับสมัคร