โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/05/2021 อ่าน: 3,593 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง)

1 ตำแหน่งครูผู้สอน (อัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2 ตำแหน่งครูผู้สอน (อัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3 ตำแหน่งครูผู้สอน (อัตราจ้าง) วิชาเอกช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 ตำแหน่งครูผู้สอน (อัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกช่างเชื่อม
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี
- มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและ เสียสละเวลาให้กับงาน
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/MaS9FVkjfjyN7Yis7 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร (เอกสารแนบไฟล์ ส่งที่ https://forms.gle/MaS9FVkjfjyN7Yis7)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร