โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/04/2021 อ่าน: 7,532 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชา ภาษาไทย และพนักงานวิทยาศาสตร์ จากเงินนอกงบประมาณปี 2564

1. ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,190 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

2 ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
- ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุแตกต่างจากประกาศรับสมัครจะ พิจารณานับหน่วยกิจใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 (รายละเอียด แนบท้าย)
หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก จะหารือสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และการพิจารณาวินิจฉัย ของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ถือเป็นที่สุด

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะเข้ารับสมัครการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.spa.ac.th/ ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการ สมัครทุกฉบับ และอัพโหลดใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วลงในแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ) ลงในช่องทางการสมัคร ดังนี้ https://forms.gle/3fp21ev38jn9t2tn7 หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-7454489 หรือ E-mail ; Khanistha601@gmail.com

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร