โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 7,210 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนๆละ 15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เพศหญิง/ชาย อายุ 25 - 55 ปี
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
2.3 มีหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแต่หากมีจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
2.4 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้
2.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
2.6 สามารถช่วยกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.7 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 20 คาบ/สัปดาห์ได้
2.8 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น/การสอนภาษาญี่ปุ่นจาก สถาบันที่เชื่อถือได้
2.9 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม


การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า ปทุมธานีและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบออนไลน์สามารถโหลดใบสมัครสอบกรอกรายละเอียดในใบ สมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและติดต่อส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ครูพิชิต พิมพ์โคตร หมายเลขโทรศัพท์ 081-6030208
กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาธุรกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนๆละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เพศหญิง/ชาย อายุ 25 - 55 ปี
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ ธุรกิจศึกษา การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี กลุ่มวิชา/ทางสาขาวิชาเอก ที่เรียกชื่ออื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2.3 มีหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแต่หากมีจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
2.4 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้
2.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
2.6 สามารถช่วยกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.7 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 20 คาบ/สัปดาห์ได้
2.8 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านงานธุรกิจ/การสอนงานธุรกิจจาก สถาบันที่เชื่อถือได้
2.9 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม

การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า ปทุมธานีและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบออนไลน์สามารถโหลดใบสมัครสอบกรอกรายละเอียดในใบ สมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและติดต่อส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ครูกมลวรรณ สมบัติ ดี หมายเลขโทรศัพท์ 084-3771592
กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนๆละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เพศหญิง/ชาย อายุ 25 - 55 ปี
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาจีน
2.3 มีหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแต่หากมีจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
2.4 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้
2.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
2.6 สามารถช่วยกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.7 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 20 คาบ/สัปดาห์ได้
2.8 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน/การสอนภาษาจีนจาก สถาบันที่เชื่อถือได้
2.9 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม

การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า ปทุมธานีและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบออนไลน์สามารถโหลดใบสมัครสอบกรอกรายละเอียดในใบ สมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและติดต่อส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ครูพิชิต พิมพ์โคตร หมายเลขโทรศัพท์ 081-6030208
กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร