กศน.อำเภอสัตหีบ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

สร้างเมื่อ: 17/04/2021 อ่าน: 3,756 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกศน.อำเภอสัตหีบ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป จ้างเหมาบริการตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1. คุณสมบัติบุคคลภายนอกในตำแหน่ง ครู ศรช. (ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน)
1.1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
1.2. เป็นบุคคลที่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือ คุรุสภาให้การ รับรอง อ้างจากเกณฑ์หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
1.3. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเลือกสรรเป็น ครู ศรช. (ครูศูนย์การเรียนชุมชน) ได้
1.4. มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.10 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.11 เป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือเป็น บุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว
1.12 ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กศน. อำเภอสัตหีบ ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น

ประกาศรับสมัคร