โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/04/2021 อ่าน: 6,504 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (มีประกันสังคม และที่พัก)
1.2 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (มีประกันสังคม และที่พัก)
1.3 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตรา คาจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (มีประกันสังคม และที่พัก)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25437 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2559
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.9 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
3.2 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
3.3 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง การศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง

ผู้สมัครอื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในวันหยุดราชการยื่นใบสมัครได้ที่ ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 111 ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ http://www.bn.ac.th

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร