โรงเรียนซำสูงพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

สร้างเมื่อ: 15/04/2021 อ่าน: 1,096 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนซำสูงพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนซำสูงพิทยาคมเรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ (โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)

ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 13,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร ครูช่วยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานๆของรัฐ
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- มีความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อม มีระเบียบวินัย
- ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 โรคเรื้อนในระยะติดต่อ วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการโรค ติดยาเสพติด ให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง)
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆ
- เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ตาม QR CODE ด้านล่างประกาศ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคาร 4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 9 - 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 4321 9119

ประกาศรับสมัคร