มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/04/2021 อ่าน: 7,275 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. ผู้สมัครต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว
3. ผู้สมัครต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว
4. ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
สาขาวิชาที่รับสมัคร
1. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 อัตรา
3. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง เภสัชกรสังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ยังไม่หมดอายุ โดยแนบสำเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 ชุด มาพร้อมเอกสารการสมัคร
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากำหนดได้
4. เป็นผู้ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. หากมีประสบการณ์ในการให้บริการงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการคัดลือก คัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะสหเวชศาสตร์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา

4) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) สังกัด กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เพศชาย
1.3 อายุระหว่าง 22-45 ปี (นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร)
1.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
1.6 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือสตินั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือ มีกายหรือจิตที่ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติน้าที่ได้
1.8 ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรา เรื้อรัง หรือโรคอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการ พักงาน
1.10 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษออก ปลดออก พักงานหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
1.11 เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ อ่อนโยน อารมณ์ดี มีจิตใจแจ่มใส ไม่เครียดง่ายไม่แสดงอาการ หงุดหงิดง่าย มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความอดทนอดกลั้นสูง
1.12 เป็นผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสูงสุด เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
1.13 เป็นผู้ที่ยึดถือหลักปฏิบัติตามกฎจราจร และหลักการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย โดยเคร่งครัด
1.14 เป็นผู้ที่ยึดถือหลักปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและคำสั่งมหาวิทยาลัยและหลักความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน โดยเคร่งครัด
1.15 สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและล่วงเวลาได้ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติ หน้าที่ได้
1.16 สามารถดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขับขี่รถและมีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติ กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
2.3 สามารถขับเครื่องจักรกลขนาดกลางได้

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามขั้นตอน

ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครดำเนินการครบทุกขั้นตอน สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0-5446-6666 ต่อ 1040

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร