อำเภอเมืองพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 3,342 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามอำเภอเมืองพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 8-16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศอำเภอเมืองพิษณุโลก การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน นโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
1.2 เวลาการปฏิบัติงานและอัตราค่าจ้าง ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) คำนวณอัตราค่าจ้างเหมาเป็น รายวัน ๆ ละ 391.30 บาท และคิดเป็นชั่วโมง ๆ ละ 55.90 บาท)

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข.ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
2) เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในการรคการเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลาย
7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานทางรัฐ

(2) คุณสมบัติอื่น ๆ
1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word /Excel ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานด้านการบริการและมีความประพฤติ เรียบร้อย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

3. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
1) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
2) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ (08.30-16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร