เทศบาลตำบลคลองเต็ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ

สร้างเมื่อ: 31/03/2021 อ่าน: 1,110 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามเทศบาลตำบลคลองเต็ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลคลองเต็ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลคลองเต็ง ประจำงบประมาณ 2564

ตำแหน่ง พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (ในวันสมัคร)
4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
7. ไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดต่อไปนี้
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้องรัง
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้องรังที่ปรากฏอาคารเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่กำหนด
8. ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนัน และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
9 เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

10.เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด
- ใบประกาศนียบัตร การสำเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์แห่งชาติ ประกาศกำหนด หรือใบรับรองที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
-ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43)
-ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม หมวด 1 ข้อ 7 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 -ค่าใบสมัคร 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

อัตราเงินเดือนละ 9,000.- บาท

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอ ทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2564 - 8 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร