โรงเรียนบ้านเขาหลัก รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/01/2021 อ่าน: 5,686 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนบ้านเขาหลัก รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-7 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาหลัก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาเอกประถมศึกษาและเอกอื่นๆ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกประถมศึกษาและเอกอื่นๆจำนวน  1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 5,000 บาท สัญญาจ้างรายปี และเป็นการจ้างงานมิได้เกี่ยวกับการจ้างตามกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการแลบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษาและเอกอื่นๆ
7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือผู้ที่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตาม กฎ กคศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
11ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

สถานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร