วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/12/2020 อ่าน: 2,571 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 60 อัตรา แบ่งเป็น จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
- เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาศัยอยู่ใน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน (ผู้ที่จบสาขาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ,สาขาการจัดการ,สาขาบัญชี,สาขาพัฒนาชุมชน,สาขาการท่องเที่ยว,สาขา เทคโนโลยีการเกษตร สาขาคอมพิวเตอร์ รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และอยู่ในพื้นที่จังหวัดนาธิวาส (ผู้ที่อยู่ในตำบลโละจูด อำเภอแว้ง , ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี , ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงาน และ ตัวชี้วัดที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกำหนดได้
- มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้สื่อดิจิตอลในการสื่อสารและเก็บข้อมูล
- มีทักษะในด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
- เป็นประชาชนทั่วไป สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง , ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี , ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน จากหน่วยงานอื่นของ
ภาครัฐ และเอกชน
- เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และอยู่ในพื้นที่ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง , ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี , ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงาน และ ตัวชี้วัดที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกำหนดได้
- มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสามารถใช้สื่อดิจิตอลในการสื่อสารและ เก็บข้อมูล
- มีทักษะในด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ประเภทนักศึกษา จำนวน 15 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท
- เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และ มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.)
- เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และอยู่ในพื้นที่ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง , ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี , ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงาน และ ตัวชี้วัดที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกำหนดได้
- มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสามารถใช้สื่อดิจิตอลในการสื่อสารและ
- มีทักษะในด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามพื้นที่ตำบลเป้าหมายของ วิทยาลัยชุมชน โดยเป็นการจ้างงานในระยะเวลา 12 เดือน และปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง , ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี , ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
- กลุ่มงานโครงการพิเศษ ชั้น 3 อาคารสำนักบริหารงาน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 09-8070-1915 หรือ 0-7370-815
- หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 08-0862-2595
- หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 1 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 0-7353-0433

ประกาศรับสมัคร