สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/11/2020 อ่าน: 1,975 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร (ล่ามภาษาอังกฤษ) (จ้างเหมาบริการ)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร (ล่ามภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่งอื่นที่เทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีทักษะการพูด อ่าน เขียน และแปลความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ด้านด้านเทคโนโลยี (จัดทำภาพอินโฟกราฟฟิคและตัดต่อวีดีโอ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.  มีความรู้ความสามารถด้านงานธุรการและงานสารบรรณ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
5. รับสมัครเพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6.  ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
7.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
11. แต่งกายสุภาพ สะอาด หรือเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
12. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และตรงต่อเวลา

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 6-16 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร