อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 1,834 ครั้ง


อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" จำนวน 17 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
4 เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจในงานที่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง
6 เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลที่รับสมัครผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
7 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
8 เป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับชุมชน หมู่บ้าน ตำบลตลอดจนงานอื่น ๆ โดยไม่มีเงื่อนไข
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5622-1116

ประกาศรับสมัคร