โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/04/2020 อ่าน: 3,560 ครั้ง


โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์
 - มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 - มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
 - เพศชาย
 - มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารได้
 - มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสื่อต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 - มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
 - มีความรักในอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด เสียสละ อดทน
 - อุทิศ ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ
 - ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารเสพติด

3. พนักงานสถานที่ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 - เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 - มีประสบการณ์ทำความสะอาด
 - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาด
 - รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ รักความสะอาด
 - มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่
 - พูดจาสุภาพเรียบร้อย
 - ทำงานล่วงเวลาได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร