กองบิน 4 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/03/2020 อ่าน: 5,866 ครั้ง


กองบิน 4 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ (เพศชาย)

2. ช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ (เพศชาย)

3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
- สำเร็จการศึกษามัธศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

4. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
- สำเร็จการศึกษามัธศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 4 ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5626-1071 ต่อ 5-3248

ประกาศรับสมัคร