อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 07/10/2019 อ่าน: 1,241 ครั้ง


อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ด้วยอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.  คุณสมบัติทั่วไป
1.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
1.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word , Excel  Powerpoint เป็นอย่างดี
1.3 มีความรู้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ , พระราชบัญญัติป่าไม้ , พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ , พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ       
1.4 สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
1.5 คุณสมบัติอื่นๆ  ที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่องานอุทยานแห่งชาติ
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจในสังคม
1.9 ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด ที่เป็นสารต้องห้ามของทางราชการ

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  2  ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  2  ฉบับ
2.3 สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  2  ฉบับ
2.4 รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  ใบ
2.5 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  จำนวน  2 ฉบับ
2.6 ใบรับรองแพทย์ของบุคคล    จำนวน 1 ฉบับ ก่อนขอใบรับรองแพทย์ให้สอบถามหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 08-7190-2890

3. ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครให้ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครทาง E-mail : doiphunang@outlook.com และนำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันทดสอบฯ วันที่  15 ตุลาคม 2562  กำหนดวันรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  14 ตุลาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-690-0605 ในเวลาราชการ

4. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  วันที่  15 ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 น.  ณ  หอประชุมเทวะ  อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

5. ประกาศผลการสอบ  วันที่  16  ตุลาคม  2562