ศวภ.1 (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/10/2019 อ่าน: 7,422 ครั้ง


ศวภ.1 (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และ ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถด้านการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เอกสารนำเสนอผลงาน (Power point, Info graphic,Mind map) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นผู้ดำเนินรายการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
1) ผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (อาคาร B) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
2) ผู้ประสงค์สมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แ ล ะส่งใบสมัค รไปที่ e-mail:paramed.s@mhesi.go.th ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2562 (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
3) กำหนดการคัดเลือกโดยวิธีการวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (อาคาร B) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายปรเมษฐ์ สีเขียวแก่ โทร 053 211 434 หรือ 082 372 7424

ประกาศรับสมัคร