อบต.อรัญคามวารี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/10/2019 อ่าน: 3,625 ครั้ง


อบต.อรัญคามวารี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือ การศึกษาปฐมวัย คุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างทั่วไป
1.  ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปหรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษาอื่น หรือปริญญาสาขาอื่นๆหรืออนุปริญญา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9-17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7740-7161

ประกาศรับสมัคร