ศูนย์ควบคุมมลพิษระยอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ

สร้างเมื่อ: 30/09/2019 อ่าน: 1,956 ครั้ง


ศูนย์ควบคุมมลพิษระยอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี การจัดการทั่วไป การตลาด บริหารธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร