โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรี

สร้างเมื่อ: 30/09/2019 อ่าน: 1,595 ครั้ง


โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาดนตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ทางสาขาวิชาดนตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว
3. หากมีความสามารถในการเล่นดนตรีสากล และควบคุมวงดุริยางค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนักงาน) โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 292 หมู่ที่ 10 ต. บุญเรือง อ.เชียงของ จ. เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 0-5378- 3245 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร