โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

สร้างเมื่อ: 29/09/2019 อ่าน: 780 ครั้ง


โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
-อัตรารายเดือน เดือนละ 6,905.-บาท(หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
-ช่วงทดลองงาน 3 เดือนแรกรับ 6,552.- บาท(หกพันห้าร้อยห้า สิบสองบาทถ้วน)
 -ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อัตราค่าตอบแทน เวรละ 300.-บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
 -หากผลการประเมินช่วงทดลองงานผ่านจะได้รับการจ้างในอัตราที่กำหนด
 -เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.551 โดยอนุโลม
 -อายุตั้งแต่ 21 ปี – 35 ปี
-เพศชายหรือ เพศหญิง(เพศชายต้องผ่านการคัดลือกการเกณฑ์ทหาร)
-ได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ วุฒิอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าได้
-จัดเตรียมอุปกรณ์และภาชนะบรรจุต่างๆได้อย่างครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
 -จัดเก็บยาและเรียงยาเข้าชั้นวางในคลังยา และจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพร้อมดูแลตรวจสอบการจัดเก็บยาแต่ละชนิดใหอ้ ยู่ในสภาพเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร