สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร

สร้างเมื่อ: 27/09/2019 อ่าน: 4,551 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสื่อสาร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า  หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4351-1330

ประกาศรับสมัคร