มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/09/2019 อ่าน: 6,072 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ไม่ติดภาระการเรียน)
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สํานักงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
4. สามารถพิมพ์ดีดไทย / อังกฤษได้ 35 คํา/นาที
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
6. มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบในการทํางาน
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 707 หมู่ 3 ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร