(ไม่มีผู้สมัคร) โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 19/09/2019 อ่าน: 3,931 ครั้ง


(ไม่มีผู้สมัคร) โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  9140 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
-  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
-  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
-  สามารถซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ร่วมถึงดูแลระบบอินเตอร์เน็ต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร