เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/09/2019 อ่าน: 2,109 ครั้ง


เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เงินเดือน 15000 -15800 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท หรือ ก.อบต. รับรองกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 15000 -15800 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาทางทะเล  สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าป.6

ผู้สนใจประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง พร้อมเอกสารตามที่กําหนด ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัด เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร