มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 95 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2019 อ่าน: 9,058 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานทำความสะอาด จำนวน 52 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,600.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
3. อ่านออก เขียนได้
4. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ ไม่ติดสุราและสารเสพติด
6. มีความสุภาพ เรียบร้อย
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี


2. คนสวน จำนวน 26 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,600.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
3. อ่านออก เขียนได้
4. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ ไม่ติดสุราและสารเสพติด
6. มีความสุภาพ เรียบร้อย
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานเป็นอย่างดี

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 17 อัตรา โดยมีรายละเอียดอัตราค่าจ้าง ดังนี้
 3.1 มีประสบการณ์ทำงานในสถานศึกษาน้อยกว่า 3 ปี ค่าจ้างเดือนละ 10,500.- บาท
 3.2 มีประสบการณ์ทำงานในสถานศึกษาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปีค่าจ้างเดือนละ 11,100.- บาท
 3.3 มีประสบการณ์ทำงานในสถานศึกษาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 ปีค่าจ้างเดือนละ 13,700.- บาท
 3.4 มีประสบการณ์ทำงานในสถานศึกษาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ค่าจ้างเดือนละ 14,200.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
2. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
3. อ่านออก เขียนได้
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ ไม่ติดสุราและสารเสพติด
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้มีคดีความติดตัว
6. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ
7. เป็นบุคคลที่มีไหวพริบ ช่างสังเกต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. การศึกษาต้องไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
10. มีประสบการณ์และเข้าใจในด้านการรักษาความปลอดภัย การใช้สัญญาณจราจรเป็นอย่างดี
11 เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และประกาศผลวันที่ 25กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร