โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 13/09/2019 อ่าน: 1,958 ครั้ง


โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
-อัตราเงินเดือน เดือนละ 11,340.-บาท
-ช่วงทดลองงาน  3  เดือนแรกรับ  11,030.-บาท
-หากผลการประเมินช่วงทดลองงานผ่านจะได้รับการจ้างในอัตราที่กำหนด
 -ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เวรละ  600.-บาท
-เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 2,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา ฯลฯ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร