โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

สร้างเมื่อ: 06/09/2019 อ่าน: 1,138 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ
 -กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
 -ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-หากมีประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร