เทศบาลตำบลบ้านเพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/09/2019 อ่าน: 2,219 ครั้ง


เทศบาลตำบลบ้านเพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้

2. พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2) จากกรมขนส่งทาง บกมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี และมีความรู้ความสามารถ และความชํานาญ ในหน้าที่ที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2) จากกรมขนส่งทาง บกมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี และมีความรู้ความสามารถ และความชํานาญ ในหน้าที่ที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง ชั้น2 สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 9-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3865 3431

ประกาศรับสมัคร