โรงเรียนบ้านซอย 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/08/2019 อ่าน: 7,433 ครั้ง


โรงเรียนบ้านซอย 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,800 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ. กำหนดในสาขาต่อไปนี้
4.1 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
4.2 สาขาวิชาภาษาไทย
4.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
4.4 สาขาวิชาประถมศึกษา
4.5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กันยายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร