คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว. รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 28/08/2019 อ่าน: 3,353 ครั้ง


คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว. รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 -2880
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผน
3. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ และนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ Facebook และสื่อ Digital อื่นๆ
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ Facebook และสื่อ Digital อื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 2-7175

ประกาศรับสมัคร