อบต.เจริญผล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/08/2019 อ่าน: 3,383 ครั้ง


อบต.เจริญผล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา  เงินเดือน 9400 - 11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขายการธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- จบการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไปและได้รับอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 (ใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท2) ขึ้นไปตามกฎหมายกำหนด และมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการขับรถบรรทุก 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานส่วนราชการหรือเอกชน

พนักงานจ้างทั่วไป
3. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม ตามคณะกรรมการกำหนดฯ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5635-0596 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร