โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/08/2019 อ่าน: 4,868 ครั้ง


โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7000 บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
-  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
-  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2537
- วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 7000 บาท
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
- วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
- ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
- มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้าที่จะ ซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวนจะได้รับพิจารณาเป็น กรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร