เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยครู และ พนักงานจ้าง 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/08/2019 อ่าน: 9,676 ครั้ง


เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยครู และ พนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000  บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
-  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป
1. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(ภารโรง)  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ผู้สมัครต้องสามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้

2. คนงาน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. คนครัว จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การครัวเรือน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษาชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7621-2895

ประกาศรับสมัคร