มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/08/2019 อ่าน: 3,809 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1 วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
- มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์

3. บรรณารักษ์  1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และเก็บสถิติทรัพยากรสารนิเทศ

4. บุคลากร  1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
-  เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2441-6036 และ 0-2441-6000 ต่อ 2152-2155

ประกาศรับสมัคร