อบต.ไชยสถาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/08/2019 อ่าน: 5,248 ครั้ง


อบต.ไชยสถาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง) มีใบขับขับขี่ประเภท 2

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 10000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.054681787

ประกาศรับสมัคร