เทศบาลตำบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/08/2019 อ่าน: 4,944 ครั้ง


เทศบาลตำบลรัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 3 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
-  มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ/ รถดูดโคลน) ได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ
- มีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

3. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
-  มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และ
- มีประสบการณ์ในการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล ไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ) ได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

5. พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

6. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

7. คนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

8. คนงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลตำบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร