ศพช.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำ

สร้างเมื่อ: 04/08/2019 อ่าน: 1,385 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาที่แน่นอน
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นนักเลงการพนัน
4 ไม่เป็นผู้ทุพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5 เป็นบุคคลที่ต้องมีไหวพริบ ช่างสังเกต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6 ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ ไม่ติดสุรายาเสพติด
7 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดร้ายแรง
8 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทาง เคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์
ในสาขาชีวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร