วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/08/2019 อ่าน: 1,594 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.1 ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา
 - อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,500 บาท
- มีรายได้เพิ่มจากค่าปฏิบัติงานสอนเกินภาระงาน ประมาณเดือนละ 7,680 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 500 บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

1.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 1 อัตรา
 - อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,200 บาท
- มีรายได้เสริมจากการปฏิบัติหน้าที่ธุรการนอกเวลาราชการ ประมาณเดือนละ 2,200 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 500 บาท
- จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาก่อสร้าง

1.3 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 - อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,200 บาท
- มีรายได้เสริมจากการปฏิบัติหน้าที่ธุรการนอกเวลาราชการ ประมาณเดือนละ 2,200 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 500 บาท
- จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 นักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
 - อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,000 บาท
- มีรายได้เสริมจากการปฏิบัติหน้าที่ธุรการนอกเวลาราชการ ประมาณเดือนละ 2,200 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 500 บาท
- อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย

รับสมัคร ณ ห้องงานบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร