โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

สร้างเมื่อ: 27/07/2019 อ่าน: 811 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 16,900 บาท เมื่อผ่านการประเมิน 3 เดือน จะปรับอัตราเงินเดือน 17,407 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาช่างโยธา ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้ปริญญาบัตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ และสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
5.ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร